بزرگترین سقف سازه فضایی پارک آبی در خاورمیانه

فضاسازه نقش جهان

سقفی به اندازه یک جهان

Copyright 2016