دارا بودن تکنیک برتر سازه ای

این نوع شبکه ها (سازه های فضائی) ، نمونه کاملی از سازه های سه بعدی بوده بطوریکه اغلب اعضای سازه در تقسیم و توزیع بار مشارکت دارند و این ویژگی در این سطح ، منحصر به سازه های فضایی می باشد

Copyright 2016