عدم انهدام ناگهانی ( درجه هایپر استاتیکی بالا ) در سازه های فضاکار

با توجه به بالابودن درجه نامعینی در سازه های فضائی و مشارکت بیشتر هموندها در تقسیم و توزیع بار ، ذخیره مقاومتی اعضا بیشتر بوده و لذا معمولاً حذف یک یا چند المان (خرابی موضعی) منجر به فروپاشی یا انهدام ناگهانی کل سازه  نخواهد شد .

Copyright 2016