سازه فضاکار

سازه فضاکار

دردهه های اخیراستفاده ازاین سازه هابسیارمعمول شده واکثرا سازه فضاکار برای پوشش دهانه های بزرگ مانند ژیمناسیومها،استادیومها،سالنهای تئاتر غیره،بکارگرفته میشوند.
ساختمان های فضاکار،سازه های هستند که سقف و دیوارهای جانبی آنها را شبکه ها تشکیل می دهند.

اگر ساختمان های فضاکار را با ساختمان های معمول مقایسه کنیم،خواهیم دید که شبکه های به کار رفته در دیوارها،نقش ستون های یک ساختمان معمولی را بازی کرده و بارهای قائم و همچنین بارهای جانبی ناشی از باد و زلزله را به پی منتقل می نمایند.شبکه دو لایه  تشکیل دهنده سقف  ساختمان های فضاکار نیز عملکرد همانند سقف صلب در ساختمان های معمولی را داشته و نیروی ناشی از بارهای جانبی باد وزلزله را به نسبت سختی بین دیوارهای باربر تقسیم می کند.طراحی تمامی اعضا و اتصالات این سازه ها به دلیل عدم وجود آیین نامه ای بخصوص برای این سازه ها همانند سایر ساختمان های معمول،براساس مراجع معتبر و آیین نامه های رایج طراحی ،AISC یا آیین نامه فولاد ایران و آیین نامه 2800 انجام می گیرد.

استفاده از سازه فضاکار

استفاده همچنین سازه های فضاکار رفتار بسیارخوبی در برابر بارهای جانبی از خود نشان می دهند،
بطوریکه  تغییر مکان جانبی ناشی از این بارها در این سازه ها نسب به سیستم قاب ساختمانی ساده و سیستم قاب خمشی کمتر می باشد و به دلیل تعدد اعضای سازه ای ،نیروهای داخلی اعضا تحت تاثیر بارهای جانبی  تغییرات بسیار اندکی از خود نشان می دهند.

تغییرمکان قائم در سازه های فضاکار درمقایسه باسازه های دیگر موردمطالعه بیشترولی درمحدوده مجاز آیین نامه های طراحی میباشد،
که میتوان این خیزرا تعبیه دیوارهای میانی(ازجنس شبکه تک لایه فضاکار) تاحد زیادی کاهش داد.
شایان ذکراست مدت زمان لازم برای تحلیل وطراحی سازه های فضاکاربعلت تعدداعضا،نسبت به سایر سیستم های ساختمانی طولانی تر میباشد.
درضمن سازه های فضاکار بدلیل داشتن تعداد زیاد اعضا،درجه نامعینی بالا وهمچنین اتصالات کارخانه ای،از ضریب اطمینان قابل ملاحظه ای برخوردار بوده
و به علت سادگی اجرا و کوتاهی مدت زمان ساخت، دارای صرفه اقتصادی می باشند.

نمونه ای از سازه فضاکار

Copyright 2016