اجزای سازه های فضایی

در سیستم های پیونده ای اعضا وپیوندها بطور مجزادرکارخانه تولید شده وسپس درمحل کارگاه بااتصال اعضا به پیونده ها شبکه سازه های فضایی بر پا میشود.در سیستم های پیونده ای باتوجه به نوع پیونده به بخشهای گوی سان نیامی  صفحه ای شکافی لاکی وترکیبی تقسیم بندی می شود.درسیستم اتصال پیونده ای تولید شده دراین شرکت بیشتر مشابه سیستم اتصال پیوندهای گوی سان نوع mero آلمانی میباشد.

سیستم مرو سازه های فضایی

اجزائ سیستم  پیونده ای سازه های فضایی

گوی :یک کره فولادی تو پرمی باشد که  چند وجهی بوده و جهت ارتباط بین اعضای سه بعدی استفاده می شود .

در سازه فضایی ،گویها باعث می شوند که خود و اعضا مربوطه شان در یک موقعیت ثابت قرار بگیرند و باعث ایجاد تعادل بین نیروهای اعضا سازه می شوند.

 گویها دارای سوراخهایی می باشند که عضوهای سازه بر روی این سوراخها که دارای سطح ماشینکاری شده می باشند، می نشینند و پیچ می شوند
گويهای ويژه سرستون  قسمتي از آن بصورت استوانه ای و قسمتي بصورت کروی مي باشد

گوی سازه فضایی

 بشقابک : مخروطی که به شکل زیر می باشد، در محل اتصال المان به گوی از قطعه مخروطی شکل فولادی استفاده می گردد.

مخروطی به لوله جوش داده میشود ،که این قطعه مخروطی دارای دو نوع کششی و فشاری می باشد.


بشقابک سازه فضاکار


لوله : عضو دیگر سازه می باشد لوله ها که جهت تحمل نیروهای محوری (کششی ، فشاری) بکار می رود که دو انتهای آن بریده شده و سر آن بوسیله قطعه مخروطی که اتصال آن را با سایر قطعات امکان پذیر می سازد،جوش می شود.


لوله سازه فضایی


  پیچ :پیچ هادرسایزهای متفاوتی هستندو یک اتصال جدا شدنی بوده که جهت انتقال نیرو از آن کمک گرفته می شود.

پیچ


اسلیو : قطعه ای به شکل زیر میباشد ومهره ای است که جهت محکم نمودن پیچ ها در داخل گوی استفاده می شود.اسلیوها به دو شکل شیاردار و سوراخ دار تولید می شوند،اسلیوها توسط پین به پیچ متصل می گردند.


اسلیو

Copyright 2016