بهینه یابی هندسی سازه فضاکارتخت براساس زاویه

بهینه یابی هندسی سازه فضاکارتخت براساس زاویه اعضادر محل گره

واژه های کلیدی : سازه فضاکارتخت ، بهینه سازی هندسی، زاویه، گوی نیم کره، نرم افزار GeoSpace

چکیده

بهینه یابی هندسی سازه فضاکارتخت برای بدست آوردن سازه ای متناسب باشرایط محل نصب یکی ازروشهای متداول درطراحی است که ازاهمیت بالایی برخورداراست.
یکی ازسیستم های ساخت واجرای سازه فضاکارتخت دولایه تخت استفاده ازگوی نیم کره توخالی بعنوان گره وعناصر لوله ای است.
دراین سیستم جدارگوی،درمحل اتصال عنصربه گره بصورت شعاعی سوراخ میگرددوسپس یک پیچ ازقسمت داخل گوی عبوروبه لوله ای که درانتهای آن بشقابک مخروطی قلاویزه شده ای جوش شده،پیچ میشود.
گاه دراثرکم بودن زاویه برخی عناصرلوله ای نسبت بهم،پیچهای داخل گوی درهم تداخل داشته وفضای مناسب برای آچارگیر بودن پیچها ازبین میرود.

گاه در سازه فضاکارتخت محدودیتهای هندسی محل نصب باعث میشود که از شبکه با ابعاد غیرهم اندازه ومتغیراستفاده گردد.
به این دلیل زاویه اتصال هرکدام ازعناصر باهم درمحل گره ها متغیر میگردد.
دراین مقاله بررسی روشی برای بهینه کردن شکل هندسی سازه فضاکارتخت پرداخته که درآن اعضابابیشترین زاویه ممکن بهم متصل میشوند.
این امرعلاوه برجلوگیری ازتداخل پیچ ها درمحل گوی،نسبت مدول به عمق سازه درهرشبکه نیز تعادل مناسبی می یابد.
بدین منظورروابط مثلثاتی بین زوایا واضلاع سازه بدست آمده واین معادلات باهدف بهینه شدن هندسی شکل سازه حل گردیده است.براساس روابط مثلثاتی بدست آمده،نرم افزارکامپیوتریGeoSpaceبه زبانVisual Basicنوشته شده است.

با استفاده از این نرم افزار شکل هندسی بهینه سازه متناسب با محدودیت های محل نصب بدست می آید.خروجی نرم افزار فایلی است که شامل طرح هندسی سازه با شکل بهینه بوده و با نرم افزار AutoCad نیز قابل نمایش است.

سوابق تحقیق

” سازه فضاکاریک سیستم سازه ای باعناصرمیله ای است.آرایش این عناصربه شکلی است که نیروهابصورت سه بعدی انتقال می یابند.
” این تعریفی است که توسط برخی محقیقین برای سازه فضاکارتخت انجام گرفته است.
سازه های فضاکاردولایه شامل دوشبکه درپایین وبالاو یک سری عناصرمیانی است که شبکه های پایین وبالارابه هم متصل می نمایند.
هر سازه دو پارامتر “عمق” و “مدول” را شامل می شود.

همانطورکه درشکل(1)دیده می شود،عمق به فاصله دولایه پایین وبالاومدول به طول اضلاع اطلاق میشود.عمق ومدول معمولاَبراساس تجارب عملی تعیین میگردند.
دربرخی کتب ومقالات به نسبتهای پارامترهای فوق اشاره شده است.در برخی موارد نسبت دهانه سازه به عمق بین5/12تا25تغییرمینماید.
بهترین روش برای بدست آوردن نسبت پارامترهای سازه استفاده از روش بهینه یابی است.

لن تعدادهفت سازه دولایه رامورد بررسی قرارداده که درآن ابعاد مدول،عمق ودهانه قاب بعنوان متغیرهای طراحی انتخاب شده اند.
در تحقیق وی پارامتر بهینه برای سیستم سقفهای مختلف،متفاوت بدست آمده وروابط زیر برای انتخاب پارمترهای سازه فضاکارپیشنهاد شده است.

برای سیستم سقف های مرکب از دال های بتن مسلح :

برای سیستم مرکب از تیرک ها و پوشش فلزی :

که در آن L، طول کوتاهتر دهانه و d عمق سازه است.در آیین نامه طراحی خرپاهای فضایی چین نمودار شکل(2) را برای انتخاب این پارمترها ارائه نموده است.این آیین نامه پس از بازنگری مجدد پارامترها اساسی  سازه های فضاکار را طبق جدول (1) پیشنهاد می نماید. تلاش محققین برای بهینه کردن سازه فضاکار با هدف های مختلفی صورت  گرفته است.

بیشتر این محققین از روش الگوریتم ژنتیک برای بهینه کردن سازه ها با اهداف مختلف استفاده نموده اند. در این مقاله سعی شده است با استفاده از یک روش تکرار محاسبات، سازه فضاکار دو لایه را به شکلی بهینه نمود که زاویه هر دو عنصر مجاور از مقدار مشخصی کمتر نباشد و بهترین زاویه را برای دو عنصر کنارهم بدست آورد. این امر باعث ایجاد راحتی در اجرای سازه های فضاکار و همچنین تناسب بهتر مدول و عمق سازه فضاکار و در نتیجه ایجاد یک سیستم سازه ای با بیشترین تعادل سازه ای می گردد.

انواع سیستم های سازه های فضاکار

سازه های فضاکارباتوجه به نوع عناصروگره ها به سیستم مختلفی تقسیم میشوند.برخی ازاین سیستم ها به شرح ذیل میباشد.

  • سیـستم اتصال گوی فورج شده کروی شکل
  • سـیستم اتصال نیم کره توخالی فورج شده
  • سیستم اتـصال کشویی و لوله پرس شده
  • سیستـم اتصال ورق فرم داده شده و لوله پرس شده
  • سـیسـتم اتصال پیچی لوله های پرس و سوراخ شده
  • سیستم اتصال جوشی لوله به گوی

شکل(3)انواع سیستم های سازه های فضاکار رابه صورت کاملتری برحسب اینکه سازه دارای گره اتصال است یاخیرتقسیم بندی نموده است.
دراین مقاله بیشترمباحث برروی سیستم اتصــال نیـم کره توخالی فورج شده متمرکزگردیده وبرای بهینه نمودن هندسی سازه فضایی که بااین نوع اتصال ایجاد میشودپژوهش بعمل آمده است.
گرچه نتایج برای استفاده در بیشتر سیستم های معرفی شده فوق حائز ارزش و اهمیت است

سیستم اتصال گوی نیم کره توخالی فورج شده

این سیستم سازه متشکل از یک گوی نیم کره و عناصر لوله ای متصل بدان است.این سیستم ابتدا در سال 1970 بوسیله شرکت فولاد نیپون تحت نام NS معرفی گردید. در شکل (4) و (5) این تصویر سیستم دیده می شود.
درجدارگوی امکان ایجاد سوراخ هایی است که باعبوریک پیچ از درون آن امکان اتصال به لوله فراهم می شود.
پیچهای استفاده شده درگوی میتواندباتوجه به نوع طراحی ازپیچ های متداول درصنعت یاپیچ های خاص طراحی وساخته شده استفاده گردد.

برای بستن گوی ها به لوله ها باید یک آچار تخت یا بوکس از داخل گوی، پیچ ها را سفت نماید.از جمله مزایای این نوع سیستم سازه فضاکار این است که گوی ها فقط سوراخ کاری می شود و نیاز به قلاویز کاری گوی نیست و بجای آن بشقابک متصل به عناصر لوله ای سوراخکاری و قلاویز کاری میشود. این امر باعث افزایش دقت و سرعت وتولید می گردد.

علاوه بر آن نیاز به تولید قطعات خاص کمتری در محل اتصال لوله به گوی می باشد و هزینه تولید نیز کاهش می یابد. از جمله معایب این سیستم سازه فضاکار آن است که چنانچه زاویه عناصر لوله ای نسبت به هم کم باشد، در موقع بستن پیچ ها، آچار با پیچ مجاور درگیر شده و بعضاَ امکان بستن و سفت کردن پیچ وجود نخواهد داشت. برای جلوگیری از این امر باید باید از پیچ های خاصی استفاده نمود که محل آچارگیری آن کوچکتر باشد و برای سفت کردن آن بتوان از آچارهای کوچکتر استفاده نمود و یا اینکه شکل هندسی سازه به نحوی تغییر نماید که زاویه عناصر زاویه نسبت به هم افزایش یابد و در موقع بستن پیچ ها، تداخل باهم نداشته باشند. خرپاهای مدل NS برای بسیاری از سازه های دو لایه ای و گنبدی با دهانه های خیلی بزرگ با موفقیت به کار برده شده است.

گوی استفاده شده دراین تحقیق یک گوی نیم کره توخالی باجدارضخیم است که قالب آن طراحی وساخته وگوی به روش فورج گرم بااستفاده ازآهنCK45تولیدگردیده است.
شکل (5) تصویر این گوی را نمایش می دهد. این گوی با گوی مدل NS مشابهت های دارد. ولیکن تفاوت اساسی آن در شکل هندسی این گوی است که در شکل های (4)،(5) و (6) به خوبی دیده می شود.

زوایای اتصال دو عنصر لوله ای باهم

در شکل (4) و (5) سیستم سازه فضاکار با اتصال نیم کره نشان داده شده است.
دراین سیستم اتصال زاویه دوعنصرمجاورهم،Rشعاع داخلی گوی،d1قطرخارجی پیچ،d2قطرخارجی آچار،h1ارتفاع قسمت آچارگیرپیچ وh2ارتفاع آچار است.
برای اینکه دولوله مجاورهم بتوانند بشکل مناسبی پیچ شوندباهم،اندازه کافی فاصله داشته باشند.برای تامین این مقدارفاصله بااستفاده ازشکلهای(6),(7)روابط زیربایدحکم باشد.

به این ترتیب حداقل زاویه بین دوعنصرلوله مجاوربرحسب پارامترهای فوق بدست آمده است.این زوایابرای پیچهای متداول درمحاسبه ودرجدول(2)ارائه گردیده است.

شکل هندسی سازه فضاکار با توجه به زاویه بین اعضا

سازه فضاکارتخت معمولاَازتکراریک هرم پایه منفردشامل چندعضو بهم متصل شده تشکیل میگردد شکل(7)ودراین تکرارگاه تشابه هرم هارعایت میشود وگاه نمیشود.
در شکل (8) چند نوع سازه فضاکار ترسیم و نوع هرم های پایه هرکدام ترسیم گردیده است.

شکل(7)هرم پایه باقاعده های مختلف ودراینجا ترسیم گردد.درهریک ازاین هرم هانسبت ابعاد طول وعرض وارتفاع میتواند متغیر باشد.
با تغییر این ابعاد زوایای عناصر لوله ای نسبت به هم تغییر می نماید.

از جمله عوامل موثر در شکل هندسی این هرم ها، هندسه محل نصب،ملاحظات طول عناصر براساس میزان پرت مصالح درهنگام برش، ضریب لاغری عناصر، سهولت اجراء، ملاحظات تولید و تیپ بودن عناصر و ملاحظات اجرایی سازه و غیره می باشد.

در این مقاله بیشتر برملاحظات اجرای سازه و عدم تداخل اعضا در هنگام نصب تاکید شده است.
گرچه نتیجه کار اغلب منجربه تیپ شدن طول عناصر وزوایای سوراخکاری گوی ها میشود که باعث سهولت تولید نیز میگردد.

سازه فضاکارتخت

در شکل (9) و (10) انواع هرم پایه منفرد سازه فضاکار ( یکی از شبکه های لایه بالا (ABCD) و چهار عنصر میانی ((AO,Bo ,Co,Do) و چهار عنصر لایه پایینی) دیده می شود. ساده ترین شکل سازه فضاکار دو لایه استفاده از شبکه های مربع می باشد( شکل 9- الف و 10-الف ). در برخی موارد سازه فضاکار با شبکه مستطیلی ساخته می شود( شکل 9- ب 10- ب). در بدترین شرایط حتی المقدور سعی می شود شکل هندسی شبکه ذوذنقه باشد شکل( 9-ج و 10-ج). در شکل (10) یک مثلث با خط پررنگ ترسیم شده است که آن را مثلث پایه نامگذاری می نماید.مشخصات هندسی مثلث پایه که در شکل(10- د) نمایش داده شده است که در آن  a و b طول عمود مار بر قاعده c, Lb, Laطول میانه های  c, b ,a, Lb ,Laزوایای روبروی اضلاع c, b ,a می باشد.

درشکل(9) مثلث های ABOو CDO را مثلثهای جبهه ای و مثلثهای BCO و ADOرامثلث های جانبی نامگذاری مینمائیم.

چنانچه مثلثهای جانبی رامتساوی الاضلاع یانزدیک آن انتخاب نماییم وبتوانیم مثلثهای جبهه ای رانزدیک به متساوی الاضلاع بدست آوریم شکل هندسی بهینه بدست آمده است.

برعکس این قضیه نیز می تواند به سازه با هندسه بهینه دیگری بینجامد.
این حالت( یعنی مثلث های با زاویه نزدیک 60 درجه ) بهترین حالت برای جلوگیری از برخورد پیچ ها در محل نصب خواهد بود. امکان اینکه همه این مثلث ها همزمان متساوی الاضلاع باشند وجود ندارد.
خصوصاَبرای هرم پایه با شبکه مستطیلی وذوزنقه ای(شکلهای8- ب و8-ج)امکان متساوی الاضلاع بودن همزمان مثلثهای جانبی وجبهه ای منتفی است.

باتغییرزاویه Cمیتوان ارتفاع هرم پایه سازه فضاکارتخت(ودرنتیجه پارامتر”عمق”سازه)راکم یازیاد نمود وبه این ترتیب فاصله لایه پایینی وبالایی سازه راتعیین نمود.
دراینجاسعی است که به کمک روابط مثلثاتی مثلث پایه وتغییرات زوایاواضلاع آن شکل بهینه ای برای هرم پایه بدست آید.
در بخشهای بعد با توجه به نوع شکل هندسی شبکه پایینی و بالایی هرم پایه روابط هرکدام بدست خواهد آمد.

روابط مثلثاتی مثلث پایه برای شبکه های باشکل هندسی متفاوت

درشکل(10)هرم پایه باشبکه های بااشکال هندسی متفاوت رانشان میدهد.دراین تحقیق صرفاَهرمهای باقاعده چهاررا درمدنظر بوده است.
بنابراین فقط شبکه های مربعی مستطیلی و ذوزنقه ای را مورد بررسی قرار داده ایم.

الف – شبکه مربعی

در شکل (10- الف)هرم پایه این سیستم رانشان میدهد.سیستم سازه متشکل ازیک لایه پایینی وبالایی باشبکه مربعی(ABCD)یکسان است.
زاویه بهینه برای چنین سیستم سازه ای هنگامی ایجاد میشودکه طول کلیه اعضای لایه پایینی وفوقانی وعناصرمیانی باهم برابرباشد.
بدین ترتیب مثلثهای جانبی وجبهه ای هرم پایه ازمثلث متساوی الاضلاع تشکیل می یابدکه زاویه عناصرمیانی بایکدیگروباعناصرلایه پایینی وبالایی60درجه است.
این سیستم علاوه بربهینه بودن شکل هرم پایه،بدلیل تیپ بودن کلیه گوی هاوعناصرلوله ای(از نظرطول)،ساخت،تولید ونصب آن نیز بسیاراقتصادی است.
در این حالت روابط مثلثاتی مثلث پایه و اعضاء شبکه بصورت زیر بدست می آید.

که دررابطه فوقL ,Lb, Laطول اضلاع مثلث پایه وwaوwbزوایای اضلاع مثلث جبهه ای باقاعده آن وaӨوbӨوcӨزوایای مثلث پایه است.

چنانچه زوایای هرم پایه راطوری انتخاب کنیم که داشته باشیمwa=wbدراینصورت رابطه فوق بصورت ساده زیرتبدیل میشود.

و در حالتیکه  است داریم :

به این ترتیب بهترین زوایه برای هرم پایه با شبکه مربعی هنگامی است که70.5288= cӨگردد. در این حالت کل عناصر لوله ای سازه فضاکارتخت از نظر طول و گوی ها نیز از نظر زاویه تیپ و هرم پایه، پایدارترین شکل هندسی خود که یک هرم با اضلاع یکسان است را بدست می آورد.

ب) شبکه مستطیلی

گاه باتوجه بامحدودیتهای مربوط به هندسه محل نصب سازه نیازبه استفاده ازسیستم سازه فضاکارباشبکه مستطیلی(چهارضلعیABCDدرشکل 10-ب)لایه های پایینی وبالایی است.
دراین صورت نسبت طول به عرض مستطیل a/cنباید ازحدخاصی بیشتر گردد.دلیل آن کم شدن زویای عناصرلوله ای نسبت بهم خواهدبود.
برای سیستمهای باشبکه بانسبت طول به عرض قابل قبول میتوان روابط مثلثاتی هرم پایه راهمانندآنچه دربند قبل بدست آمد،شکل زیرنوشت.

چنانچه زوایای هرم پایه راطوری انتخاب کنیم که داشته باشیم wa =wbدراینصورت رابطه فوق بصورت ساده زیر تبدیل می شود

برای زوایای مثلث های جانبی وجبهه ای می توان روابط مثلثاتی زیر را نوشت :

برای اینکه همزمان مقدارزوایای waو ba بازاویه 60درجه کمترین اختلاف راداشته باشد میتوان کمینه تابع حذف زیر را بدست آورد.

باکمینه کردن معادله(7)به کمک مشتق گیری ازتابع Aودرنظر گرفتن معادله(6)بعنوان قید میتوان مقادیرزوایایwaوbaرابا استفاده از رابطه(8)به شکل زیر بدست آورد.

که در آن  m=a/cاست. شکل(10) منحنی تغییرات wa و ba را برحسب نسبتa/c نشان می دهد.
همانطورکه درشکل نیزنشان داده شده است مقدار 0.6<a/c<1.7میتواند وضعیت مناسبی رابرای مقدار زوایای بین دوعنصر ایجاد نماید.

ج) شبکه ذوزنقه ای

درسیستم سازه های فضاکاردایروی،کروی ومخروطی شبکه های پایین وبالا ازدوران یافتن یک هرم پایه باقائده ذوذنقه ای شکل تشکیل مییابد.
شکل(10–ج)و شکل(13)هرم پایه این سیستم را نشان میدهد.با توجه به شکل میتوان روابط مثلثاتی هرم پایه رابه صورت زیرنوشت.

زاویهjدرشکل (13) دیده میشود.چنانچه رابطه فوق ساده شود وپارامترهای mو n به ترتیب جایگزین نسبتهای a/c و b/c شوندخواهیم داشت.

همچنین می توان نوشت

بامتساوی الساقین فرض نمودن مثلثهای جانبی(یعنیbb=ba=b)وباجایگزینی نسبتهایm=a/cوn=b/cبامقادیرتوابع مثلثاتی آن،معادلات زیررابعنوان معادلات قید برای کمینه کردن معادله هدف بدست می آید.

برای اینکه همزمان مقدار زوایای waوwbوbبازوایه60درجه کمترین اختلاف راداشته باشدمیتوان کمینه تابع هدف زیررا بدست آورد.

با کمینه کردن معادله (11) به کمک مشتق گیری از تابع A رابطه زیر به دست می آید.

در شکل (14) تغییرات زوایای مختلف جانبی و جبهه ای هرم پایه را میتوان مشاهده نمود.

در سیستم های بهینه شده با روش پیشنهادی حاضر، همواره برای بهینه شدن زوایای عناصر سازه، پارامتر عمق مقداری ثابت نیست و با پارامترهای مدول متناسب می باشد و عملاَ سیستم های سازه ای با شبکه های ذوذنقه ای از حالت تخت خارج شده و لایه فوقانی و تحتانی با هم زاویه داشته باشند و چنانچه یکی از این لایه ها بصورت تخت در نظر گرفته شود، شکل هندسی لایه دیگر یک مخروط  ناقص خواهد بود.

با درنظرگرفتن معادلات به دست آمده برای انواع سیستم های سازه فضاکارتخت با انواع شبکه های مختلف، نرم افزار GeoSpace به زبانVisual Basic نوشته شده است که می تواند شکل هندسی سازه فضاکارتخت را با در نظرگرفتن اینکه کلیه زاویه های مثلث های جبهه ای و جانبی نزدیکترین عدد به 60 درجه شود.
شکلهای(14)،(15)،(16)انواع مختلف سیستمهای سازه ای باشبکه ها مربعی،مستطیلی وذوذنقه ای که خروجی نرم افزار GeoSpaceاست رانشان میدهد.

سازه فضاکار تخت

نتیجه گیری و خلاصه نتایج

در این مقاله به بررسی بهینه سازی سازه فضاکارتخت با انواع سیستم های مختلف پرداخته شده است. یک هرم پایه در سازه فضاکارتخت تعریف شده که در آن مثلث های جبهه ای  و جانبی و مثلث پایه تعریف گردیده است.
هدف ازتحقیق بدست آوردن شکل هندسی بهینه ای بوده که درآن زوایای مثلث جبهه ای وجانبی نزدیکترین عددبه 60درجه باشد.
برای انواع شبکه های مربعی و مستطیلی و ذوذنقه ای روابط مثلثاتی حاکم بر مثلث های جبهه ای، جانبی و پایه بدست آمده و برای بدست آوردن شکل بهینه سازه یک تابع هدف و تعدادی تابع قید معرفی و با مشتق گیری از تابع هدف معادله آن را حل و روابط مربوط به شکل هندسی بهینه به دست آمده است.

نتایج علاوه بر روابط حاکم به صورت منحنی هایی نیز ترسیم گردیده است.
برای به دست آوردن شکل هندسی یک سازه با پارامترهای مشخص نرم افزار GeoSpace نوشته شده است.
این نرم افزار قادراست که بااستفاده ازمعادلات بدست آمده برای یک شکل بهینه،بادریافت پارامترهای هرنوع سازه،هندسه سازه مورد نظررا ایجادنماید.
در نهایت با استفاده از نرم افزار تهیه شده، شکل هندسی چند سازه فضاکار محاسبه و ترسیم شده است.
نکته جالب توجه دراین تحقیق این است که سازه فضاکاربهینه باشبکه ذوذنقه ای شکل هیچگاه یک سازه تخت نخواهد بود.بلکه لایه پایینی سازه دارای زاویه مشخصی نسبت به لایه بالایی است.

تهیه کنندگان : عبدالحسین رهنما

Copyright 2016