بزرگترین سقف سازه فضایی پارک آبی در خاورمیانه

فضاسازه نقش جهان

سقفی به اندازه یک جهان

سقف سازه فضایی استخر آبسار

سقفی به اندازه یک جهان

شرکت فضاسازه نقش جهان

Copyright 2016