عدم انهدام ناگهانی ( درجه هایپر استاتیکی بالا ) در سازه های فضاکار

با توجه به بالابودن درجه نامعینی در سازه های فضائی و مشارکت بیشتر هموندها در تقسیم و توزیع بار ، ذخیره مقاومتی اعضا بیشتر بوده و لذا معمولاً حذف یک یا چند المان (خرابی موضعی) منجر به فروپاشی یا انهدام ناگهانی کل سازه  نخواهد شد .

وزن کم و ایمنی بسیار بالا در سازه های فضائی

در سازه های فضایی به دلیل رفتار سه بعدی ، تنش در تمام جهات توزیع شده و به عبارت دیگر بدلیل توزیع یکنواخت بار و پخش نیرو در جهات مختلف این سازه ها (سازه های فضاکار) از استحکام توام با سبکی استثنائی و ایمنی بسیار زیاد برخوردار می باشد .

دارا بودن تکنیک برتر سازه ای

این نوع شبکه ها (سازه های فضائی) ، نمونه کاملی از سازه های سه بعدی بوده بطوریکه اغلب اعضای سازه در تقسیم و توزیع بار مشارکت دارند و این ویژگی در این سطح ، منحصر به سازه های فضایی می باشد

امکان نصب جرثقیل بر روی سازه فضایی

سختی و استحکام زیاد سازه های فضایی، منجر به کوچک شدن تغییر شکل سازه تحت بارهای سرویس شده و قابلیت استثنائی برای حمل بارهای سنگین متمرکز و غیر متمرکز به وجود می آورد . به بیان ساده تر امکان نصب جرثقیل دو پل و حتی جرثقیل تک پل و یک ریلی با استفاده از گره های سازه فضایی در هر مسیر دلخواه وجود دارد .

عدم ضرورت نظم تکیه گاه های سازه

در کلیه مکانهایی که به دلیل وجود محدودیت های سازه ای یا معماری ، امکان رعایت نظم و تقارن در انتخاب ستونها وجود نداشته و محدودیت تکیه گاهی دارد ، می توان از سازه فضایی استفاده نمود ، چرا که در سازه های فضا کار به علت رفتار سه بعدی ، توزیع تنش در تمام جهات انجام شده و لذا رعایت نظم در انتخاب تکیه گاهها ضرورت ندارد . و به همین دلیل است که در توسعه شبکه سازه فضایی می توان بدون اینکه به پایداری سازه فضا کار لطمه ای وارد شود ، محل تکیه گاهها را (در صورت لزوم) تغییر داد .

عدم محدودیت دهانه در سازه فضایی

سازه فضایی، برای پوشش کلیه مکانهایی که به نحوی محدودیت اجرای ستون و تکیه گاههای میانی دارند ، استفاده شده . و به بیان دیگر سازه فضایی با عبارت ” سالن های بدون ستون ” مترادف است . خصوصاً که اجرای چنین محل هایی با استفاده از سازه های فضایی ، از نظر جلوه های ظاهری و نکات سازه ای ، موقعیت و برتری منحصر به فردی را برای سازه های فضاکار( در مقایسه با سایر سازه های جایگزین یا مشابه ) ایجاد می کنند .

Copyright 2016