سازه فضاکار چگونه نصب و مونتاژ می‌شود؟

به طور کلی 4 شیوه اصلی مونتاژ و نصب سازه فضاکار وجود دارد:

1- مونتاژ یکجای سازه فضاکار :

مونتاژ و نصب در سازه فضاکار
مونتاژ و نصب در سازه فضاکار

مونتاژ سازه روی تراز زمین و نصب کال سقف (بصورت کامل) با جرثقیل یا جک‌ های ساکن شده در میان سازه (HEAVY LIFTING).

سریعتر بودن و صرفه‌ جویی در بافت و نصب سازه فضاکار از فواید این شیوه است.

2- مونتاژ قسمت‌‌های سازه بصورت بلوک‌های مشخص.

پس از آن مونتاژ بلوک‌ها بهم در ارتفاع و با کمک رسانی جرثقیل.

این شیوه در مقایسه با شیوه پیشین سرعت کمتری دارد.

و در برخی از فرم های معماری محدودیت های خاص مختص به خودش را دارد.

3- مونتاژ پنجه‌ای(عنکبوتی) :

این شیوه از مونتاژ از اشکال بافت درجا حساب می‌شود.

غالبا قسمت‌های عنکبوتی کوچک از تعدادی اندک اجزای لوله ای (اکثرا3 تا 5 المان) همچنین یک گره (گوی) ساخته شده است.

قسمت های عنکبوتی روی سطح زمین با هم مونتاژ شده.

به موقعیت صحیح خود در ارتفاع(با چرخ و قرقره یا جرثقیل های تقریبا سبکی) انتقال پیدا می‌کند.

بعد قطعه عنکبوتی در فاصله موردنظر از زمین به قسمت نصب شده از قبل شبکه سازه فضاکار  (سقف اصلی) متصل می‌شود .

4- در زمان عملیات مونتاژ به دلیل کم کردن تغییر شکل سازه فضایی کامل نشده

در طول محور اصلی مجموعه شمع هایی موقت در سطوح و موقعیت های از قبل تعیین شده ای و تحت بارمرده  نصب می‌شود.

و بعد از تمام شدن عملیات مونتاژ به دلیل انتقال تمام و کمال بارها به تکیه گاه های اصلی شمع های موقتی کم کم حذف می‌شوند تا سقف تغییر شکل طبیعی خودش را بدست آورد .

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب