سازه فضاکار تخت دولایه

سازه فضاکار تخت دولایه چیست؟

نحوه اجرا سازه فضاکار تخت دولایه چگونه است؟ در معماری سازه ها، سازه فضایی یا اسپیس فریم ها سازه های محکمی هستند که وزن بسیارکمی