عدم ضرورت نظم تکیه گاه های سازه

عدم ضرورت نظم تکیه گاه های سازه

در کلیه مکان‌هایی که به دلیل وجود محدودیت های سازه ای یا معماری، امکان رعایت نظم و تقارن در انتخاب ستونها وجود نداشته و محدودیت تکیه گاهی دارد ، می توان از سازه فضایی استفاده نمود ، چرا که در سازه های فضا کار به علت رفتار سه بعدی ، توزیع تنش در تمام جهات انجام شده و لذا رعایت نظم در انتخاب تکیه گاهها ضرورت ندارد . و به همین دلیل است که در توسعه شبکه سازه فضایی می توان بدون اینکه به پایداری سازه فضا کار لطمه ای وارد شود ، محل تکیه گاهها را (در صورت لزوم) تغییر داد.

فهرست مطالب